Levering en risico

1.1 De levering en de risico-overdracht van het product en de verpakking is de plaats en het tijdstip waarop de producten klaar zijn voor verzending.

1.2 De Koper garandeert dat geen enkele aan hem toe te rekenen belemmering Yvette Laduk Design zal hinderen bij het nakomen van de overeengekomen voorwaarden.

1.3 Indien de Koper de producten niet tijdig of om een niet geldige reden in ontvangst neemt, is hij zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving in verzuim. Yvette Laduk Design is gerechtigd de producten voor kosten en risico van Koper op voorraad te houden of aan derden te verkopen. Koper is verplicht de koopprijs te voldoen, met de opgebouwde rente en kosten, voor de eigendom van het herstel van de schade.

1.4 Koper is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om Yvette Laduk Design in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de levering van producten na te komen.

2. Levertijden

2.1 De door Yvette aangegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende voorwaarden en dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden nagekomen.

2.2 Alle genoemde levertijden gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Yvette Laduk Design. Indien Yvette Laduk Design voor de uitvoering van de overeenkomst aanvullende gegevens of zaken nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaat de levertijd in op de dag dat de benodigde gegevens of zaken aan Yvette Laduk Design zijn verstrekt of, zij het niet eerder dan de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

2.3 Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op herstel van schade, noch op annulering of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 De levertijd van onze producten is 7 tot 14 dagen.

3. Verzendkosten

Bij bedragen tot €251,00 zijn de verzendkosten €10,00.

Bij bedragen vanaf €251,00 zijn de verzendkosten €30.00.